Materialisme/Spiritualisme

Ja, dit is wat Steiner vaker zei. Je moet de materiële wereld niet verachten. Maar ze begrijpen door er deel van uit te maken! Ik zie nu een enorme toename van mensen die de materiele wereld verachten. Vooral in spirituele kringen vind ik deze weerstand. Mensen die er afstand van willen nemen. Heimwee hebben naar de Geestelijke wereld en daar naar terug willen keren. Terwijl ze eigenlijk harder zouden moeten werken in de wereld om iets na te laten (ook al is het ‘klein bier’, zoals liefde voor je werk, kinderen en respect voor de dieren) dat in het grote geheel verschil zal maken!

De grote Rudolf Steiner Citatensite

Pas dan ziet men de wereld juist, wanneer men haar niet materialistisch, noch idealistisch ziet, maar als men in staat is om wat zich als materialistisch openbaart, ideëel te zien en wat zich als ideëel openbaart geheel materieel te kunnen volgen.

Het geestelijke van een wereldbeschouwing betekent niet dat men zegt: Dat is het lage materialisme, dat is voor het “schuim” (Duits: den Aussatz) van de mensheid; het idealisme dat is voor de uitverkorenen – waartoe de persoon die dit uitspreekt gewoonlijk zichzelf dan ook rekent -, maar het essentiële van een werkelijk spirituele levensbeschouwing bestaat erin dat deze spirituele wereldbeschouwing in staat is, met dat wat ze kan vatten in het geestelijke, onder te duiken in het materiële bestaan, om juist het materiële bestaan dan te begrijpen, zodat het begrepen en niet veracht wordt.

Dat is de grote vergissing van vele religieuze gezindheden, dat ze het materiële bestaan verachten…

View original post 39 more words

Advertisements

Werktuig van hogere wezens

Ik vraag me af wie op dit moment door de verschillende wereldleiders werkt! Pffft!

De grote Rudolf Steiner Citatensite

Er is gisteren al inleidend op gewezen dat we bepaalde oudere historische gebeurtenissen alleen dan juist begrijpen kunnen, als we niet alleen naar de krachten en bekwaamheden van de persoonlijkheden zelf kijken, maar dat we ervan uitgaan dat door de betreffende persoonlijkheden, als door middel van werktuigen, wezens werken die om zo te zeggen hun daden uit hogere werelden laten neerstromen in onze wereld.

We moeten ons voorstellen dat deze wezens hier in onze wereld niet rechtstreeks ingrijpen kunnen in onze fysieke gebeurtenissen, bij onze fysieke feiten, omdat ze wegens hun huidige ontwikkelingsstadium niet in een fysiek lichaam kunnen incarneren, dat zijn elementen uit onze fysieke wereld neemt. Als zij daarom in onze fysiek-zintuiglijke wereld willen werken, dan moeten ze zich van de fysieke mens bedienen, zijn handen, maar ook zijn verstand, zijn begripscapaciteiten.

Bron: Rudolf Steiner – GA 126 –  Okkulte Geschichte: Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge von Persönlichkeiten und…

View original post 10 more words

Het is helemaal niet nodig dat je veel weet van wat tegenwoordig geëxamineerd wordt

Kunstzinnige vorming zorgt voor een geestelijke ontwikkeling.

De grote Rudolf Steiner Citatensite

Er zou eigenlijk geen opleiding moeten zijn zonder dat er een kunstzinnige activiteit plaatsvindt met boetseren, met beeldhouwen die uit het innerlijk van de mens komt. Wanneer dat ontbreekt is dat voor het opvoeden veel ongunstiger dan wanneer iemand niet weet wat de hoofdstad van Roemenië of Turkije is of de een of andere berg, want dat kun je wel in een naslagwerk vinden. Het is helemaal niet nodig dat je veel weet van wat tegenwoordig geëxamineerd wordt, het is helemaal niet erg om iets in een naslagwerk op te zoeken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 308 – Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens – Stuttgart, 10 april 1924 (bladzijde 53)

Vertaling: Pieter Witvliet. Voor zijn vertaling van de gehele voordracht zie: VRIJESCHOOL – PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE ACHTERGRONDEN

Eerder geplaatst op 26 december 2016

View original post

Geschiedenis onbetrouwbaar

Heel duidelijk. We krijgen een beeld via de machthebbers (ook van destijds) Gelukkig worden we steeds wijzer!

De grote Rudolf Steiner Citatensite

Iedereen die enig schoolonderwijs heeft gehad, krijgt een beeld van de geestelijke ontwikkeling van de oudheid, van de geestelijke ontwikkeling die aan het christendom voorafgegaan is. Maar bedenkt u eens hoe anders dit beeld zou zijn dat ieder mens krijgt, als de aartsbisschop Theophilos van Alexandrië in het jaar 391 niet zeven keer honderdduizend exemplaren verbrand had met de belangrijkste culturele documenten over Romeinse, Egyptische, Indiase, Griekse literatuur en hun geestelijke leven! Dus, stelt u zich eens voor wat er vandaag de dag in de boeken zou staan als deze zevenhonderdduizend rollen in het jaar 391 niet verbrand zouden zijn! En hieruit kunt u toch een beeld krijgen van hoe betrouwbaar de geschiedenis van het verleden is, als het alleen op documenten is gebaseerd, of beter gezegd hoe betrouwbaar het niet is!

Bron: Rudolf Steiner – GA 175 – Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha – Berlijn, 1…

View original post 4 more words

Met programma’s voor ideaal onderwijs kan men niets beginnen

Mooie bijdrage aan de huidige discussie over het onderwijs, uit 1921 (!) van Steiner

De grote Rudolf Steiner Citatensite

Ik ben ervan overtuigd dat voor een ideale opzet van het vrijeschoolonderwijs bijvoorbeeld drie, zeven, twaalf, dertien of vijftien mensen, die tezamen gaan zitten, de meest prachtige gedachten kunnen maken en een programma kunnen opstellen: Ten eerste, tweede, derde – vele punten. Dit programma zou zo kunnen zijn dat men zich eigenlijk niets mooiers kan voorstellen.

De mensen die dit programma uitdenken, hoeven niet eens bijzonder knap te zijn, zouden bijvoorbeeld doorsnee parlementariërs kunnen zijn, hoeven dat niet eens te zijn, zouden net zo goed cafépraat politici kunnen zijn, en die zouden dertig, veertig punten uit kunnen vinden, die de hoogste idealen vervullen voor een onberispelijke school- en onderwijsaanpak – maar beginnen kan men daarmee niets!

Het is geheel onnodig paragrafen en statuten op deze manier op te stellen, als men er niets mee beginnen kan. Men kan alleen wat beginnen met een samengesteld lerarencollege, wanneer men helemaal niet met…

View original post 37 more words

Intelligentie/Wijsheid

Mooi citaat. Ik hoop dat de mensen snel wijzer worden 😉

De grote Rudolf Steiner Citatensite

In de huidige tijd beschouwt men ieder mens die intelligent is, ook alsof hij wijs zou zijn. Dat is echter niet het geval. Men kan intelligent zijn en de grootste domheid denken. Er worden de grootste dwaasheden zeer intelligent uitgedacht. Vooral als men naar een groot deel van de hedendaagse wetenschap kijkt, moet gezegd worden: intelligent is deze wetenschap eigenlijk op alle gebieden, maar wijs is ze zeker niet.

Bron: Rudolf Steiner – GA 353 – Die Geschichte der Menschheit und die Weltanschauungen der Kulturvölker – Dornach, 10 mei 1924 (bladzijde 214)

Eerder geplaatst op 29 augustus 2016

View original post

Onze Vader

Ik lees momenteel Steiner over het evangelie van Johannes. Ik begin nu pas te begrijpen welke kracht in dit evangelie zit. En het Onze Vader in het Aramees zeggen is nog mooier!
Aboen d’basjmajo
Nitkadash shmoch
Tithe malkoetoch
Nehweh sebjonoch
Aikano d’bashmajo
Of barho
Hablan lachmo d’soenkonan jaumono
Washbuglan haubein wahtohein:
aikano do’f hnan shbagan hajobein.
lo tahlan l’nisjoeno:
Elo faso lan men bisho
Mitoell diloch i malkoetho
oheilo oe tishbuhto
L’olam ‘olmien
Amien

Of:https://www.youtube.com/watch?v=WwGtrDRf_V4

De grote Rudolf Steiner Citatensite

De grote gebeden die door duizenden jaren de zielen raken en de harten verheffen, zijn alle uit de diepste wijsheid voortgekomen. Nooit is een dergelijk gebed zo gegeven dat men op willekeurige wijze mooie of verheven woorden samengesteld heeft, maar men heeft ze uit de diepste wijsheid verkregen, omdat ze alleen zo de kracht hebben om door duizenden jaren heen op de zielen van de mensen te werken. De tegenwerping dat de eenvoudige ziel niets weet van deze wijsheid is niet geldig. Zij hoeft niets te weten, want de kracht die het Onze Vader heeft, komt toch uit deze wijsheid en die werkt, ook als men daar niets van weet.

Bron: Rudolf Steiner – GA 97 – Das christliche Mysterium – Karlsruhe, 4 februari 1907 (bladzijde 116)

Onze Vader, die in de Hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw Rijk kome,

Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.

View original post 52 more words

Verwoestende krachten

Er is veel diplomatiek werk te doen in onze wereld. Ik hoop dat Trump zich dat realiseert.

De grote Rudolf Steiner Citatensite

In onze tijd moest de bovenzinnelijke kennis terugtreden; dat moest zo zijn om de grote veroveringen op het fysiek-zintuiglijke gebied mogelijk te maken, om volkomener te worden in de beheersing van de materiële wereld. Nu is de tijd nabij waarin de mensheid zich weer spiritueel moet verdiepen. De mens koerst tegenwoordig op het fysieke vlak naar een stadium dat niet zou kunnen worden verdragen, als het spirituele leven zich niet weer ontwikkelde.

Een voorbeeld hoe nodig het voor de mensheid is om zich spiritueel te verdiepen: U kent de ontzaglijke vooruitgang van bijvoorbeeld de elektriciteitsleer; met deze krachten is een ongelooflijke kracht verknoopt, die het mogelijk zal maken dat de mens deze krachten misbruikt. De mens zal, en wel in een niet al te verre tijd, heer zijn over vreselijke krachten, die hij op het fysieke gebied zal laten werken. Hij zal bijvoorbeeld ontploffingen, explosies op ver afgelegen locaties kunnen…

View original post 94 more words

Vrees en angst voor het onbekende

Wat allemachtig mooi!

De grote Rudolf Steiner Citatensite

Wie angstig en bevreesd vooruit kijkt naar wat de toekomst hem brengen kan, die belemmert zijn ontwikkeling, remt de vrije ontplooiing van zijn zielekrachten. Niets is eigenlijk zo belemmerend voor deze vrije ontplooiing van de zielekrachten als de vrees en angst voor het onbekende, dat uit de stroom van de toekomst de ziel nadert (Duits: in die Seele hereintritt). Wat de overgave (Duits: Ergebenheit) aan de toekomst kan brengen, daarover kan eigenlijk alleen de ervaring oordelen. Wat is overgave aan de toekomstige gebeurtenissen?

In zijn ideale vorm zou deze overgave de zielestemming zijn die zich altijd zou kunnen zeggen: Wat ook komt, wat me ook het volgende uur, de volgende morgen brengen mag, ik kan het vooreerst, als het mij geheel onbekend is, door geen vrees en angst veranderen. Ik wacht het met volkomen innerlijke rust, met volkomen gemoedskalmte af!

De ervaring die uit een dergelijk gevoel van overgave aan…

View original post 109 more words

Continuïteit van het bewustzijn

Oooo, wat is dit toch mooi! Precies zoals ik het soms ervaar… Ik word er gelukkig van!

De grote Rudolf Steiner Citatensite

In het huidige stadium van de ontwikkeling verlaat de mens in de slaap zijn lichaam. Hij wandelt, soms ver verwijderd van zijn fysieke lichaam, in de astrale wereld en komt daar met andere wezens van de astrale wereld samen en wisselt gedachten met hen uit. Wanneer de mens echter ontwaakt, herinnert hij zich dat niet. Dat hangt samen met zijn huidige stadium van ontwikkeling. De ontwikkeling kan echter steeds hoger en hoger worden.

De leerling, die onder leiding van een zogenaamde meester leert, kan langzamerhand zijn bewustzijn tot een continu, tot een voortdurend bewustzijn maken. Dan zal hij de ervaringen van de nacht zich tijdens zijn waaktoestand als herinnering in zijn bewustzijn kunnen brengen. Als de leerling deze continuïteit van het bewustzijn bereikt heeft, dan herinnert hij zich wat hij in de astrale wereld heeft ontvangen. Deze bevindingen van de leerling zijn niet in de fysiek-zintuiglijke wereld geleerd,  maar ze…

View original post 47 more words